1. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო (პრივატიზაცია)

2. მატების ინციატივა - საქართველო

3. ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო