მოსკოვის ქართული სათვისტომო  

ÌØÓ ØÀÒÈÖËÉ ÃÉÀÓÐÏÒÉÓ ÚÅÄËÀÆÄ ÞÅÄËÉ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀÀ ÌÏÓÊÏÅÛÉ

ÌØÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÀ

დარბაზი – რვა წევრის შემანდგელობით

თავმჯდომარე - თემურ სტურუა

თავმჯდომარის მოადგილე - დავით ბერიტაშვილი

მქს ეწევა მრავალმხრივ საქმიანობას

მათ შორის, კულტურულსა და საგანმანათებლოს;

×ÏËÊËÏÒÖËÉ ÀÍÓÀÌÁËÉ "ლომისი" - áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ ÊÏÌÐÏÆÉÔÏÒÉ ÒÄÅÀÆ ÜÉÒÉÍÀÛÅÉËÉ

ესთეტიკისა და კულტურის ცენტრი – áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ ÉÍÂÀ ÌÄÓáÏÒÀÞÄ

ÓÀÁÀÅÛÅÏ ÈÄÀÔÒÉ

ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ – ნანა მგელაძე

ÊËÖÁÉ "ÌÏÍÀÔÒÄÁÀ"

ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÉÓ ÛÄÓßÀÅËÀ –